Резолюція X-го конгресу педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії» (6-8 жовтня 2014 року, Київ)

6-8 жовтня 2014 року у Конгрес-холі «Президент готелю «Київський» під егідою Національної академії медичних наук України, Міністерства охорони здоров’я України, Асоціації педіатрів України, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця відбувся Х Конгрес педіатрів України «Актуальні проблеми педіатрії». Ця найбільша наукова подія педіатричного життя зібрала провідних вітчизняних вчених, гостей з ближнього і далекого зарубіжжя, організаторів охорони здоров'я та практикуючих дитячих лікарів.

Почесними гостями Конгресу стали перший президент НАМН України, академік НАМН України, професор А.М. Сердюк, в.о. Міністра охорони здоров’я України, член-кореспондент НАМН України, професор В.В. Лазоришинець, дружина Президента України М.А. Порошенко. Головуючими на засіданнях стали президент Асоціації педіатрів України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» академік НАМН України, професор Ю.Г. Антипкін та завідувач кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця, академік НАМН України, професор В.Г. Майданник. Така висока увага до події продемонструвала: питання докорінного вдосконалення якості педіатричної допомоги нині належить до спільних кроків системи охорони здоров’я разом з академічною наукою та новаціями в соціально-правовій підтримці дитини.

Відкриваючи засідання педіатрів, в.о. Міністра охорони здоров’я Василь Лазоришинець привітав присутніх з Міжнародним днем лікаря та звернувся з проханням виняткову увагу звернути на питання реабілітації дітей, які приїхали із зони АТО. Інформуючи про оперативні показники роботи неонатологів та педіатрів, Василь Лазоришинець повідомив, що спостерігається позитивна тенденція в питанні подолання малюкової смертності. «Розробки світового рівня, які впроваджуються в цій галузі, дали можливість за п’ять років знизити малюкову смертність з 12,5 проміле на 1000 народжених живими до 7,9 проміле. Для порівняння: показник європейського регіону становить 6,9 проміле. Це означає, що і асоціація педіатрів, і асоціація неонатологів на правильному шляху», - наголосив В. Лазоришинець. Він закликав присутніх результати роботи конгресу донести до всіх педіатрів країни, до найвіддаленіших міст та містечок. Як зазначалось на конгресі, фінансове забезпечення державних програм та централізованих заходів для дітей останні роки зростало. Так, у 2007 р. було виділено 306,1 млн грн., у 2012 р. – 788,3 млн грн., у 2014 заплановано 965,0 млн грн.

З вітальним словом до учасників конгресу також звернулася дружина Президента України Марина Порошенко. Вона підкреслила важливість допомоги тимчасово переміщеним особам: «Дуже багато людей зі сходу України вимушені залишити свої домівки та шукати захисту в інших містах. Я дуже вдячна всім, хто надає допомогу цим людям: дітям, вагітним. І тут важко переоцінити роботу фахівців-педіатрів, які у складних умовах професійно їм допомагають». Вона подякувала лікарям, які, не маючи нормальних умов для роботи, все ж залишаються в Луганській та Донецькій областях і чесно виконують свій професійний обов’язок. Марина Порошенко відзначила, що важкий стан системи охорони здоров’я потребує реформування медичної галузі та переходу до страхової медицини. Президент НАМН України А.М. Сердюк у своєму виступі наголосив на ролі наукового супроводу педіатричної служби. Він підкреслив, що науково-дослідні установи НАМН України проводять активні наукові дослідження з найбільш актуальних проблем дитячого віку, особливо це стосується ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України». Зокрема, увага вчених Інституту направлена на проблеми неонатології та профілактичному напрямі розвитку підростаючого покоління.

На жаль, українська педіатрія понесла тяжку втрату. Пішла з життя видатний педіатр, всесвітньо відомий вчений-педіатр та громадський діяч, почесний директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної АМН України», лауреат Державних премій, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН та НАМН України, академік РАМН, доктор медичних наук, професор ЛУК’ЯНОВА ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА. Саме ролі О.М. Лук’янової та її внеску у розвиток вітчизняної педіатрії балі присвячена доповідь Президента Асоціації педіатрів України, академіка НАМНУ, професора Ю.Г. Антипкіна.

Виступ віце-президента Асоціації педіатрів України, завідувача кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця академіка НАМН України, професора В.Г. Майданника був присвячений дотриманню прав дітей відповідно до Конвенції ООН з прав дитини, прийняття якої відбулося 25 років тому. Було показано, що в сучасних умовах права дітей нерідко порушуються. Саме тому учасники Конгресу висловили пропозицію про необхідність діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини, який маєз абезпечувати здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо додержання конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов'язань у цій сфері.

Основними напрямами Конгресу стали питання фармакотерапії та раціональної антибіотикотерапії захворювань дитячого віку, проблемні питання пульмонології та алергології, актуальні проблеми неонатології, гастроентерології та нутріціології, кардіології та нефрології дитячого віку, проблеми діагностики, лікування та профілактики соціально значимих захворювань у дітей.

В роботі Конгресу взяли участь майже 1500 учасників з різних регіонів України. Протягом трьох робочих днів на 7-ми пленарних засіданнях, 6-ти симпозіумах, 2 майстер-класів та круглого столу було заслухано 90 доповідей з різних актуальних проблем педіатричної науки.

Традиційно велику увагу було приділено питанням профілактики та лікування у дітей гострих респіраторних вірусних інфекцій. Слід зазначити, що доповіді, які пролунали на конгресі з цієї тематики, були підготовлені на високому науковому рівні, а рекомендації - обґрунтовані з позицій доказової медицини.

В рамках конгресу було проведено симпозіум «Актуальні питання дитячої психіатрії, медичної психології психосоматики та психотерапії». У роботі симпозіуму взяли участь близько 150 науковців, практикуючих психологів та лікарів з різних регіонів України, які працюють у галузі педіатрії, перинатології, сімейної медицини, соціальної педіатрії, дитячої психосоматики, медичної психології, дитячої психіатрії та психотерапії, реабілітології.

Учасники симпозіуму висловили занепокоєння щодо суттєвого зростання психосоматичної та невротичної патології у дітей, починаючи із раннього віку. Відміченоїї не типовий перебіг внаслідок неврологічної та прихованої психіатричної обтяженості, негативний вплив наслідків соціально-психологічних та екологічних стресових факторів; низький рівень знань лікарів первинної ланки з питань дитячої психосоматики, межової психіатрії та психотерапії; відсутність системи соціально-психологічної реабілітації дітей з тяжкими соматичними захворюваннями та їх сімей, недостатність кадрового забезпечення.

У зв’язку з високою поширеністю серед дітей та підлітків України психічних і поведінкових розладів, спричинених психотравмуючими факторами (в т.ч. військовими діями), для розробки методичних рекомендацій з діагностики, лікування, профілактики та реабілітації постраждалих створити міждисциплінарну робочу групу із провідних фахівців у галузі психічного здоров’я.

Було запропоновано запровадити курси тематичного удосконалення для лікарів первинної ланки медико-санітарної допомоги та соціальних працівників з актуальних питань медичної психології, дитячої психіатрії та психотерапії.

Приємно зазначити, що до уваги присутніх були запропоновані не лише наукові доповіді та лекції, а й практичні рекомендації та методичні інновації. Так, було проведено майстер-клас з реанімації новонароджених да дітей за стандартами ERC-2010, який виявив велику зацікавленість учасників.

У підсумку було проведено обговорення найактуальніших питань, заслуханих протягом трьох робочих днів, та прийнято резолюцію Конгресу.

Вважаючи необхідним збереження і розвиток фундаментальних основ педіатрії, профілактичних принципів охорони здоров’я дітей та підлітків, конгрес приймає наступну резолюцію:

1. Педіатричній спільноті України спрямовувати свою діяльність на реалізацію завдань ООН відносно цілей розвитку 3 тисячоліття, а саме зниження рівня малюкової смертності на дві третини.

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України про необхідність розробки Державної профілактичної програми «Здоров’я дитини – старт на все життя» на 2015-2020 роки.

3. Учасники Конгресу вважають, що в містах нашої країни при реформуванні системи охорони здоров’я необхідно залишити комбіновану систему надання медичної допомоги дітям в первинній ланці охорони здоров’я, тобто лікар-педіатр має бути лікарем першого контакту.

4. Задіяти спеціалістів МОЗ та МОН України, ІПАГ НАМН України та профільних кафедр університетів для розробки стратегії подальшого удосконалення надання медичної допомоги дітям в умовах навчальних закладів.

5. Ініційована Асоціацією педіатрів України розробка науково-практичної програми «Вивчення епідеміології первинної артеріальної гіпертензії та метаболічного синдрому у дітей та підлітків» успішно виконана. Учасники Конгресу констатують, що в Україні надлишкова маса тіла спостерігається у кожної 7 дитини, підвищений артеріальни й тиск у 10-15% (причому у 1,5-2,5 рази частіше серед дітей із надлишковою масою тіла), метаболічний синдром у 25% дітей із надлишковою масою тіла і 50 дітей із ожирінням.

6. Результати виконання вказаної науково-практичної програми направити до МОЗ України та Національного інституту кардіології ім. М.Д. Стражеско.

7. Учасниками Конгресу одностайно підтримано продовження виконання 2 етапу вказаної програми, яка передбачає наукове обґрунтування алгоритмів діагностики, лікування та профілактики первинної артеріальної гіпертензії і метаболічного синдрому у дітей та підлітків.

Звернутися до уряди України та представників вітчизняної фарміндустрії про необхідність розширення асортименту форм лікарських засобів для дітей, а для малозабезпечених верств населення пільгове забезпечення.

Учасники Конгресу підтримують необхідність залучення представників профільних дитячих Асоціацій для формування робочих груп з розробки нормативно-регламентуючих документів та уніфікованих клінічних протоколів та настав з надання медичної допомоги новонародженим та дітям.

8. З метою покращення надання медичної допомоги дітям з захворюваннями органів дихання та алергічною патологією:

а) Підвищити забезпеченість лікувальних закладів дитячими пульмонологічними та алергологічними ліжками відповідно нормативам МОЗ України.

б) Звернутися до МОЗ України з клопотанням щодо затвердження удосконаленого уніфікованого клінічного протоколу з діагностики та лікування дітей, хворих на позалікарняну пневмонію.

в) Створити робочі групи для розробки клінічних настанов та уніфікованих клінічних протоколів для дітей, хворих на гострі бронхіти, муковісцидоз, бронхолегеневу дисплазію, алергічний риніт та медикаментозну алергію.

г) З метою запобігання формування антибіотикорезистентності при лікуванні захворювань органів дихання посилити контроль за призначенням антибактеріальних препаратів, особливо у дітей з гострими інфекціями верхніх дихальних шляхів.

Для успішного розвитку спеціалізованої медичної допомоги дітям з алергічними захворюваннями, впровадження високотехнологічних методів діагностики медикаментозної алергії створити на базі ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» науково-методичний центр з діагностики медикаментозної алергії у дітей, який забезпечить проведення наукових досліджень на рівні світових стандартів і впровадження цих результатів в практику охорони здоров’я.

9. Виходячи з нагальних потреб кадрового забезпечення педіатричної служби просити МОЗ України збільшити щорічний обсяг прийому за спеціальністю «педіатрія» не менше 1500 осіб.

10. При організації надання медичної допомоги дітям передбачити постійний зв’язок педіатрів та неонатологів, передбачивши удосконалення кваліфікації педіатрів в галузі неонатології та сучасної перинатальної медицини.

11. Забезпечити умови створення системи консультативно-катамнестичного забезпечення за дітьми, які народилися з екстремально низькою масою тіла, тяжкою перинатальною патологією та дітей, народжених в результаті використання допоміжних репродуктивних технологів.

12. Провідним спеціалістам Асоціації педіатрів України забезпечити необхідними інструктивно-методичними матеріалами стосовно об’єктивної оцінки стану здоров’я та адаптаційних можливостей щодо фізичних навантажень.

© 2015, Конгрес педіатрів України